Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.