Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady Miasta zwołuje XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Żagań na dzień 14 stycznia 2013 r. o godz. 14. 00 w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego, ul. Szprotawska 4, Żagań. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał w sprawach:3. 1. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Żagań3. 2. odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Żagań3. 3. wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Żagań 3. 4. odpowiedzi na skargę 3. 5. wskazania osób do Miejskiej Komisji do Spraw Referendum i Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Żagań i Rady Miasta Żagań przed upływem kadencji 3. 6. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żagań na rok 20133. 7. uchwały budżetowej Gminy Żagań o statusie miejskim na 2013 rok3. 8. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013-20364. Zamknięcie sesji.