Na początku tygodnia 22 stycznia Burmistrz Miasta Żagań Sławomir Kowal, korzystając z przysługujących mu uprawnień określonych w Statucie Miasta, złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie sesji nadzwyczajnej na 29 stycznia 2013 r. o godz. 11. 00. Burmistrz zaproponował, żeby podczas sesji głosowane były uchwały dotyczące m. in. wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęcia programu czynszowego na rok 2013 czy w sprawie utworzenia listy rezerwowej osób do Komisji do Spraw Referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Żagań i Burmistrza Miasta Żagań przed upływem kadencji. Proponowany przez burmistrza porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał w sprawie :3. 1. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim,3. 2. sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą mieszkańcami , a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim,3. 3 określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do podnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Żagań o statusie miejskim,3. 4. w sprawie przyjęcia programu czynszowego na rok 2013. 3. 5. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na własność Gminy Żagań o statusie miejskim,3. 6. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Żagań o statusie miejskim ( lokal mieszkalny przy ul. Libelta), 3. 7. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Żagań o statusie miejskim ( lokal mieszkalny przy ul. Piastowskiej),3. 8. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim,3. 9. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu,3. 10. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej,3. 11. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości komunalnej, 3. 12. w sprawie nadania nazwy ulicy,3. 13. w sprawie utworzenia listy rezerwowej osób do Komisji do Spraw Referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Żagań i Rady Miasta Żagań przed upływem kadencji. 4. Zamknięcie sesji.