Zarządzenie Nr 47/2013Burmistrza Miasta Żagańz dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013. Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) oraz &sect 7 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXI/88/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok zarządza się, co następuje: &sect 11. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013, zgodnie z zasadami określonymi w Ogłoszeniu. 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. &sect 2Otwarty konkurs ofert ogłasza się:w Biuletynie Informacji Publicznej,na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żagań,na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań www. um. zagan. pl &sect 3Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. &sect 4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Żagań Sławomir Kowal