Zarządzenie Nr 80/2013Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Żagańz dnia 21 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 47/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. , w związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ), zarządza się, co następuje: &sect1 Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013. &sect2 Do realizacji zadania, o którym mowa w &sect 1 niniejszego Zarządzenia, wybrano podmiot uprawniony, tj. Wojskowy Klub Sportowy “Sobieski -Arena ” Żagań i przyznano następującą kwotę dotacji na sfinansowanie realizacji zadania: 20 000 zł. &sect3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. &sect4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Małgorzata Kuźniar Pełniąca Funkcję Burmistrza Miasta Żagań