Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594) oraz &sect 13 ust. 1 statutu Miasta Żagania zwołuje się XLV sesję Rady Miasta Żagań na dzień 29 sierpnia 2013 r. o godz. 10. 00 w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD1,Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Żagań: XLII odbytej w dniu 24. 06. 2013 r. , XLIII odbytej w dniu 27. 06. 2013 r. , XLIV odbytej w dniu 11. 07. 2013 r. 4. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miasta Żagań. 5. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej przez Zespół Kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żagań w Urzędzie Miasta Żagań w okresie od 16. 07. 2013 r. do 6. 08. 2013 r. kontroli finansowania wyjazdów służbowych Burmistrza Miasta Żagań w latach: 2008-2012. 6. Interpelacje, wnioski i zapytania. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:7. 1. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim7. 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2013-20247. 3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy7. 4. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego. 8. Odpowiedzi na interpelacje. 9. Sprawy organizacyjne. 10. Zamknięcie sesji.