Zarządzenie Nr 345/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. “Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań “. Na podstawie Zarządzenia Nr 301/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. “Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań “, w związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. . ), zarządza się, co następuje: &sect1 Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. “Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań “. &sect2 Do realizacji zadania, o którym mowa w &sect 1 niniejszego Zarządzenia wybrano Żagańskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta “Promyk ” i przyznano dotację na sfinansowanie realizacji zadania w kwocie 37. 000 zł. &sect3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Żagań. &sect4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Żagań Daniel Marchewka