Gmina Żagań o statusie miejskim realizuje projekt pn. “Pałac Książęcy w Żaganiu – Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej”. Projekt realizowany jest w ramach działania Działanie 5. 1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej – infrastruktura instytucji kultury Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja Pałacu Książęcego w kontekście nadania mu nowych funkcji społecznych, pielęgnujących dziedzictwo kulturowe tej części Europy. Powstałe w Pałacu Książęcym Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej, będzie niezwykle ciekawym i ważnym z punktu widzenia pielęgnowania polskości obiektem kultury zlokalizowanym na zachodnich rubieżach państwa polskiego. Z uwagi na styczność trzech kultur (niemieckiej, czeskiej i polskiej) realizowany projekt bezpośrednio przyczyni się do podkreślenia tożsamości narodowej Polaków będąc jednocześnie ciekawym i pożądanym produktem kulturowym o zasięgu nie tylko ponadregionalnym, ale z powodzeniem, uwzględniając położenie geograficzne, o znaczeniu międzynarodowym. Projekt swoim oddziaływaniem będzie obejmował większość krajów europejskich. Realizacja I etapu prac budowlanych obejmie w szczególności: prace remontowe dachu całego obiektu Pałacu Książęcego oraz wymianę stolarki okiennej. W dalszej części zaplanowane są prace konserwatorskie, rozbiórkowe, budowlane i instalacyjne dotyczące przebudowy skrzydła wschodniego pałacu w zakresie piwnic, przyziemia oraz piętra. Projekt realizowany będzie w latach 2009-2010. Wartość projektu wynosi ponad 12 mln złotych, z czego wkład Unii Europejskiej to ok. 7,3 mln złotych.