Zarządzenie Nr 279/2014 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. “Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. ” Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 z późn. zm. ), zarządza się, co następuje: &sect1 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pn. “Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. ” 2. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji. 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. &sect2 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, 3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań www. um. zagan. pl. &sect3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. &sect4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Żagań Daniel Marchewka