Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz wdrożenie e-usług publicznych w Żaganiu

Gmina Żagań o statusie miejskim realizuje projekt „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz wdrożenie e-usług publicznych w Żaganiu” polegający na zakupie niezbędnego sprzętu, oprogramowania i usług szkoleniowych w celu wdrożenia bazującego na GIS systemu informacji przestrzennej o gminie miejskiej Żagań, jako podstawy uruchomienia platformy e-usług dla klientów Urzędu Miasta, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, turystów.

WDROŻENIE SYSTEMU ZAPEWNI:

  • prowadzenie w postaci elektronicznej wymaganych prawem rejestrów i ewidencji, będących w kompetencjach Gminy,
  • integrację danych przestrzennych z różnych zbiorów danych dziedzinowych, będących w kompetencjach różnych wydziałów urzędu, jego jednostek organizacyjnych i innych jednostek samorządu terytorialnego, dzięki interoperacyjność na poziome organizacyjnym, semantycznym i technologicznym,
  • dystrybucję w sieci urzędu usług on-line zapewniających pracownikom gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych przestrzennych w rejestrach i ewidencjach Gminy, w następujących dziedzinach: gospodarka nieruchomościami, kształtowanie ładu przestrzennego, infrastruktura drogowa , ochrona zabytków, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, ochrona środowiska.
  • dystrybucję danych i usług danych przestrzennych przez Geoportal Internetowy,
  • dystrybucję elektronicznych usług publicznych zintegrowanych z platformą ePUAP.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Priorytet I: Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu
działanie 1.3: Rozwój społeczeństwa informacyjnego