Burmistrz Miasta Żagań informuje, że Wydział Świadczeń Społecznych z siedzibą w Pałacu Książęcym pok. nr 114 rozpoczyna od 17 sierpnia 2015r. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016. 

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie miasta Żagań, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 456,00 zł netto na osobę. Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc zobowiązana jest do udokumentowania i przedstawienia dowodów zakupu potwierdzających celowość wydatków.

Druki wniosków można pobrać poniżej lub osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych pok. nr 114. Termin przyjmowania wniosków o stypendium szkolne upływa 15 września 2015r. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych termin ten upływa z dniem 15 października 2015r.  

Szczegółowych informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych udziela Wydział Świadczeń Społecznych z siedzibą w Pałacu Książęcym pok. nr 114, tel. 68 477 10 80.

Wniosek do pobrania