Aneta Czyżewska, 14.08.2015 roku:

Poniższe obwieszczenie ukazało się 27 lipca. Czy ktokolwiek złożył jakiekolwiek pismo w tej sprawie. Jeżeli tak to kto i jakie miał uwagi. Jeżeli nie to proszę o wyjaśnienie procedury co dalej z tym tematem.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przewidzianej do realizacji na nieruchomości położonej w Żaganiu przy ul. Nowogródzkiej, na działce ewidencyjnej nr 113/36 wszczęte na wniosek Polkomtel Sp z o.o. ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa w imieniu którego na mocy pełnomocnictwa działa Jerzy Napierała.

Stosownie do art. 73 § 1 w związku z art. 10 Kpa osoby fizyczne i prawne, zainteresowane wyżej określonym zamierzeniem mają prawo czynnego udziału w niniejszym postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się oraz wniesienia uwag co do zebranych materiałów w toku toczącego się postępowania przed ostatecznym wydaniem decyzji, w tym z dokumentacją – wnioskiem – w pok. nr

25 tut. Urzędu Miejskiego oraz składać uwagi i wnioski w czasie trwania niniejszego postępowania, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odpowiedź z dnia 18.08.2015 roku:

Jedyne uwagi wniósł radny Cyprian Maszlong, przedstawiając kopie 10-letniej korespondencji mieszkańców okolicznych terenów w sprawie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej oraz wnosząc równocześnie o wydanie negatywnej decyzji dotyczącej przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami)nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi, a prowadzone postępowanie administracyjne ma na celu jedynie ustalenie, czy zachodzą w przedmiotowej sprawie w/w przesłanki umożliwiające wydanie pozytywnej decyzji. W świetle zgromadzonych materiałów, na obecnym etapie, organ nie ma możliwości wydania decyzji odmownej. Procedura w tym zakresie trwa.