Justyna Bareła, Gazeta Regionalna, 07.09.2015 roku:

Chciałabym zapytać o wydaną decyzję dot. ustalenia lokalizacji pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej (ul. Nowogródzka). Pytam w imieniu mieszkańców, którzy w tej samej sprawie protestowali już w 2006 i 2008 roku, twierdząc, że wówczas udało im się “obronić” przed budową stacji w tym miejscu. Pytają, dlaczego w 2015 roku wydano decyzję pozytywną. Wiem, że została ona zaskarżona do SKO, poprzez mnie mieszkańcy pytają burmistrza -czy może jakoś ich wesprzeć w walce, by stacja nie była lokalizowana tuż przy ich zabudowaniach?

Odpowiedź wysłana 10.09.2015 roku:

Burmistrz Daniel Marchewka rozumie obawy mieszkańców, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami (tak, jak ma to miejsce w omawianej sytuacji). W przypadku spełnienia określonych warunków organ administracji publicznej ma obowiązek wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Równocześnie warto pamiętać o tym, iż wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest tożsame z wydaniem pozwolenia na wykonanie tej inwestycji. Inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę, w którym stroną postępowania administracyjnego są właściciele działek sąsiednich oraz działek znajdujących się w obszarze oddziaływania tej inwestycji (jeżeli takie oddziaływanie występuje). Na tym etapie każdy z właścicieli działek sąsiadujących ma prawo wnosić uwagi, jak również odwołać się od ewentualnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Postępowanie to prowadzone jest przez Starostę Żagańskiego.