Zarządzenie Nr 209/2015 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 10 września 2015 roku 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr LXVIII/112/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok zarządza się, co następuje:  

§1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.
  2. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie opublikowane w dniu 29.09.2015 r. poprzez jego zamieszczenie: 

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żagań,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań www.um.zagan.pl. 

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Miasta Żagań 

                                                                                                                            Daniel  Marchewka

Zarządzenie

OGŁOSZENIE

Wzór oferty

Wzór sprawozdania