Pytanie nadesłane przez Grzegorza Kozakiewicza, Moja Gazeta, 03.12.2015 roku: 

Mam pytanie o zakładkę na miejskiej stronie www dotyczącej umawiania on-line spotkań z burmistrzem. Dlaczego to nie działa? 

Byłbym też wdzięczny za informacje na temat kosztów uruchomienia odświeżonej strony miasta, a także wydatkom jakie miasto ponosi z tytułu rozwiązań dotyczących e-urzędu. Czy pobierano na ten cel z urzędu marszałkowskiego jakieś dotacje, co za nie kupiono, jakie aplikacje i jakie sprawy można u was załatwić bez wychodzenia z domu. 

Odpowiedzi udzielono 03.12.2015 roku: 

 1. Nowa strona miasta uruchomiona została w lipcu bieżącego roku. W ramach zawartej umowy Gmina Żagań o statusie miejskim uzyskała całkiem nową stronę internetową, z szeregiem ciekawych rozwiązań. Oprócz wykonania nowego portalu, usługa obejmuje także przeniesienie treści stron statycznych i części archiwalnych news’ów (od 2012 r.) do nowego portalu, projekt graficzny, integrację z systemem CMS, dostosowanie serwisu do urządzeń mobilnych, zabezpieczenie witryny na wypadek ingerencji z zewnątrz oraz szkolenie dla pracowników z zakresu obsługi systemu CMS i 12 miesięczny serwis. Cały czas trwają prace uzupełniające w zakresie treści oraz zastosowanych na stronie rozwiązań. Do jednych z takich elementów należy rejestracja on-line. Póki co zapraszamy mieszkańców do telefonicznego umawiania spotkań z burmistrzem.

Przygotowując nową stronę duży nacisk położyliśmy na łatwość zamieszczania multimediów z wykorzystaniem narzędzi Google. Strona zintegrowana jest także z Google Maps w ramach modułu lokalizacji miejsc pn.: “znajdź w naszym mieście”.

Portal składa się ze stron:

 1. statycznych – prezentujących treści dodane z poziomu panelu strony,
 2. dynamicznych – odpowiadających danym aktualnością,
 3. kalendarza wydarzeń – prezentującego ważne wydarzenia w mieście, podzielone na kategorię i miejsca,
 4. bazy firm, miejsc i instytucji – prezentującą firmy, instytucje oraz  miejsca w Żaganiu.

Wartość całego projektu wyniosła 18 450 złotych.

 1. Gmina Żagań o statusie miejskim zrealizował projekt pod nazwą Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz wdrożenie e-usług publicznych w Żaganiu”. Projekt realizowany był przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  Priorytet I: Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu; działanie 1.3: Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 

Projekt polegał na zakupie niezbędnego sprzętu, oprogramowania i usług szkoleniowych w celu wdrożenia bazującego na  systemie informacji przestrzennej o gminie miejskiej Żagań, jako podstawy uruchomienia platformy e-usług dla klientów Urzędu Miasta, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, turystów.

W pierwszej kolejności dokonano analizy zasobów informatycznych i podmiotów powiązanych tak, aby zastosować jak najbardziej trafne rozwiązania technologiczne. Następnie przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia i przeprowadzono procedurę przetargową i ostatecznie wyłoniono wykonawcę, którym została firma GEOPOLIS Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. W ramach umowy firma dostarczyła wymagany sprzęt.

WDROŻENIE SYSTEMU ZAPEWNIA:

 • prowadzenie w postaci elektronicznej wymaganych prawem rejestrów i ewidencji, będących w kompetencjach Gminy,
 • integrację danych przestrzennych z różnych zbiorów danych dziedzinowych, będących w kompetencjach różnych wydziałów urzędu, jego jednostek organizacyjnych i innych jednostek samorządu terytorialnego, dzięki interoperacyjność na poziome organizacyjnym, semantycznym i technologicznym,
 • dystrybucję w sieci urzędu usług on-line zapewniających pracownikom gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych przestrzennych w rejestrach i ewidencjach Gminy, w następujących dziedzinach: gospodarka nieruchomościami, kształtowanie ładu przestrzennego, infrastruktura drogowa , ochrona zabytków, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, ochrona środowiska.
 • dystrybucję danych i usług danych przestrzennych przez Geoportal Internetowy,
 • dystrybucję elektronicznych usług publicznych zintegrowanych z platformą ePUAP.

Wartość całego projektu wyniosła 742 tys. zł w tym 85 % dofinansowania.

Zakres spraw, które załatwić można w Urzędzie Miasta w Żaganiu najpełniej obrazuje Katalog Spraw ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/6581xuoheg