W dniach 21 i 22  czerwca  2016 roku w  miał  miejsce kolejny etap konsultacji  aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Żagania.   

Ten etap konsultacji  dedykowany był radnym Rady Miejskiej Żagania i miał miejsce podczas posiedzeń komisji Rady Miejskiej Żagania: Komisji Gospodarki Miejskiej w dniu 21 czerwca oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury dniu 22 czerwca 2016 roku.

Celem było zapoznanie Radnych z działaniami  Urzędu w zakresie aktualizacji LPR przedstawienie Radnym przyczyn konieczności aktualizacji LPR, wyjaśnienie dlaczego aktualizowany jest LPR, a nie tworzony GPR oraz przedstawienie formalnoprawnych uwarunkowań aktualizacji LPR.

W toku rozmów przedstawiciele Urzędu : Magdalena Augustyniak i Sebastian Wolszczak zachęcali radnych do wzięcia udziału w pracach nad aktualizacją LPR jeszcze przed przedstawieniem gotowego dokumentu Radzie Miasta oraz odpowiadali na pytania. Szczególnie kontrowersyjna okazała się konieczność koncentracji działań na stosunkowo niewielkim obszarze Żagania.