BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA TRZECI NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż komunalnych nieruchomości.

Nieruchomościami wyznaczonymi do sprzedaży na własność są:

L.p.

Nr ewid. działki

Pow.

[m2]

Lokalizacja

Cena wywoławcza [zł]

Wadium [zł]

Termin przetargu

Godzina

Termin wpłacania wadium

1

1355/20

1211

ul. Kazimierza Wielkiego

76.000

7.600

6.09.2016

10.00

2.09.2016

2

1355/21

1340

ul. Kazimierza Wielkiego

84.000

8.400

6.09.2016

10.30

2.09.2016

3

1355/22

1646

ul. Kazimierza Wielkiego

104.000

10.400

6.09.2016

11.00

2.09.2016

4

1355/23

1601

ul. Kazimierza Wielkiego

101.000

10.100

6.09.2016

11.30

2.09.2016

5

1355/24

1444

ul. Kazimierza Wielkiego

91.000

9.100

6.09.2016

12.00

2.09.2016

6

1355/25

1362

ul. Kazimierza Wielkiego

86.000

8.600

6.09.2016

12.30

2.09.2016

7

1355/26

1203

ul. Kazimierza Wielkiego

76.000

7.600

6.09.2016

13.00

2.09.2016

8

1355/39

1707

ul. Kazimierza Wielkiego

107.000

10.700

6.09.2016

13.30

2.09.2016

9

1355/46

1579

ul. Kazimierza Wielkiego

99.000

9.900

6.09.2016

14.00

2.09.2016

 

Działki położone są w strefie pośredniej miasta przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w jednostce MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. Grunty niezabudowane o kształtach regularnych i płaskim terenie, niezagospodarowane, porośnięte chwastami i samosiewami drzew i krzewów, które nie wytworzyły materiału użytkowego (przed przystąpieniem do budowy należy uzyskać decyzję na wycinkę drzew i krzewów). Grunty położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dojazd do działek ulicą o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej, bezpośredni dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. Działki położone w średniej odległości od centrum handlowo – usługowego, kulturalnego i administracyjnego miasta. Uzbrojenie działek – przy granicy działek znajduje się sieć kanalizacyjna, instalacja wodna znajduje się w drodze, przy której zlokalizowane są działki. Sieć gazowa i elektryczna zainwestowane są w ulice sąsiadujące z działkami.

Działki wpisane są w księdze wieczystej Kw nr /ZG1G/00036758/7.

Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – brak.

Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby, o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 15 października 2015 r. Pierwszy i drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 8 grudnia 2015 roku oraz 31 maja 2016 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101.

Uwaga!  Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty.

Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42.