Zachęcamy mieszkańców Żagania, w szczególności działających w naszym mieście przedsiębiorców, do zapoznania się z projektem PROGRAMU WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIASTA ŻAGAŃ NA LATA 2016-2020. W „Strategii Rozwoju Miasta na lata 2015-2020” wskazano, że jednym z głównych celów jest Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie klimatu dla wzrostu gospodarczego. Dokument ten będzie wyznaczać ścieżkę postępowania w procesie dążenia do osiągnięcia celu, a w założeniach zarządzanie rozwojem społeczno-gospodarczym będzie skupiało się na tworzeniu warunków technicznych dla rozwoju gospodarczego, wzmocnieniu promocji przedsiębiorczości wśród mieszkańców oraz opracowaniu procedur organizacyjno-prawnych warunkujących rozwój przedsiębiorczości.

Jeśli macie Państwo uwagi lub propozycje w zakresie dotyczącym opracowania prosimy o wypowiedzenie się za pośrednictwem formularza, który do pobrania znajduje się poniżej.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć:

  1. listownie, na adres Urzędu Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań,
  2. osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań,
  3. lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: a.paluszczyszyn@um.zagan.pl

w terminie do 9 września 2016r.

FORMULARZ

PROJEKT PROGRAMU WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI