Wypracowany dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żagań (Aktualizacja) Plan Działań Rewitalizacyjnych na lata 2016-2020 został przyjęty Uchwałą nr XXVIII/97/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016r. Projekt dokumentu został pozytywnie zweryfikowany przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego i decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego w dniu 8 listopada 2016 r. został włączony do Wykazu programów rewitalizacji.

Działania jakie poprzedziły ostateczne opracowanie dokumentu dotyczyły organizacji wielu spotkań i warsztatów, a także ankietyzacji, których celem było pozyskanie jak najobszerniejszej informacji na temat problemów i potrzeb występujących w mieście oraz w obszarze wyznaczonym do rewitalizacji.

  • 9 maja 2016 r. w Urzędzie Miasta Żagania odbyło się spotkanie otwierające proces konsultacji społecznych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Żagania.  Spotkanie to miało charakter szerokich konsultacji wewnętrznych adresowanych do szefów i przedstawicieli komórek Urzędu Miejskiego, jednostek i służb miejskich .
  • 19 maja 2016 r. w  miał miejsce kolejny etap konsultacji społecznych. Ten etap konsultacji  dedykowany był lokalnym przedsiębiorcom oraz młodzieży gimnazjalnej i a jako tło konsultacji wykorzystano Żagańskie Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
  • 7 czerwca  2016 r. miało miejsce kolejne spotkanie w ramach  konsultacji społecznych.  Ten etap konsultacji dedykowany był  żagańskim organizacjom pozarządowym, samo zaś spotkanie miało charakter warsztatowy. W jego trakcie przedstawiono  ogólnie założenia rewitalizacji oraz cel aktualizacji LPR, następnie dyskutowano o zasadach zaangażowania miejscowych NGO w proces.
  • 22 czerwca  2016 r. miał miejsce kolejny etap konsultacji społecznych. Ten etap konsultacji  dedykowany był mieszkańcom Żagania a spotkanie odbyło się w tzw. „Pałacyku” przy
    Jana Pawła II 15.

Kolejne 5 spotkań z mieszkańcami miało charakter plenerowy w różnych częściach Żagania. Podczas tych spotkań rozmawiano z mieszkańcami o kwestiach związanych z rewitalizacją.  W ich toku kontynuowano badanie ankietowe oraz zbierano pomysły na projekty. Mieszkańcy najczęściej podnosili wagę właściwie zaaranżowanych przestrzeni publicznych, potrzeb budowy ścieżek rowerowych czy miejsc rekreacji. Prowadzone również były działania edukacyjne poprzez warsztaty i konkursy dla najmłodszych.

Cykl spotkań konsultacyjnych objął także radnych miejskich. W dniach 21 i 22 czerwca  2016 r.  miały  miejsce  spotkania  podczas posiedzeń komisji Rady Miejskiej Żagania: Komisji Gospodarki Miejskiej w dniu 21 czerwca oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury dniu  22 czerwca. Ich celem było zapoznanie Radnych z działaniami Urzędu w zakresie aktualizacji LPR, przedstawienie W toku rozmów zachęcano Radnych do wzięcia udziału w pracach nad aktualizacją LPR jeszcze przed przedstawieniem gotowego dokumentu Radzie Miasta oraz odpowiadano na pytania.

 

Równolegle w Wydziale Planowania Strategicznego opracowany został wniosek na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych”, który z złożono w ramach konkursu na działanie 9.2.1. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Obecnie oczekujemy na ocenę projektu.

 

uchwala_lpr weryfikacja_lpr