Informujemy, że Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 3 stycznia 2017 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.

Zarządzenie Nr 1/2017

Ogłoszenie

Wzór sprawozdania

Wzór oferty