26 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego zakończono ocenę merytoryczną 31 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego. 7 lipca opublikowano informację o wynikach naboru i przyznanym dofinansowaniu.

Wniosek Żagania pn. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo- Pałacowego w Żaganiu” znalazł się wśród 5 projektów, które ostatecznie otrzymały dofinansowanie. Całkowita wartość projektu to 3 705 453,81 złotych, a kwota dofinansowania to 3 098 635,70 złotych. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2018.

Będzie to kolejne przedsięwzięcie z udziałem unijnego dofinansowania wspierające inwestycję w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego i sprzyjające rozwojowi społeczno-gospodarczemu Żagania. Jestem ogromnie zadowolony z dzisiejszego rozstrzygnięcia i kolejnych milionów pozyskanych dla Żagania – skomentował wyniki konkursu Burmistrz Daniel Marchewka. – Dzięki zdobytym funduszom odnowimy i zabezpieczymy elewację Pałacu Książęcego, wyremontujemy uszkodzone elementy architektoniczne. Są to działania niezbędne dla zachowania obiektu w należytej formie i nadające mu blasku. Pałac zostanie przepięknie oświetlony oraz zabezpieczony przed wilgocią. Stanie się również nowoczesny i doposażony w nowy sprzęt multimedialny. Dziękuję za pracę całemu swojemu zespołowi, który po raz kolejny pokazał, że jesteśmy skuteczni i zdeterminowani w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla miasta. Pałac Książęcy w Żaganiu stanie się perłą na mapie województwa.

W ramach przedmiotowego projektu planowane jest przeprowadzenie kolejnych prac remontowych związanych z elementami zewnętrznymi Pałacu Książęcego – remont kominów oraz naprawa elewacji. Zadanie obejmuje wykonanie przemurowania kominów grożących zawaleniem wraz z odtworzeniem dekoracji tynkarskiej na ich powierzchniach i scaleniem kolorystycznym z pozostałymi wykonanymi już kominami. Kolejnym etapem będzie naprawa elewacji – poddanie ich pracom konserwatorsko-restauratorskim tj. dezynfekcja biobójcza fragmentów elewacji, strukturalne wzmocnienie osłabionych i zdezintegrowanych partii tynków i dekoracji sztukatorskich, podklejenie i umocowanie odspojonych i popękanych fragmentów detali sztukatorskich oraz uzupełnienie i rekonstrukcja rzeźbiarska zniszczonych elementów detalu architektonicznego. Na koniec całość zostanie scalona kolorystycznie. Wszystkim tym pracom będą towarzyszyć badania konserwatorskie wystroju elewacji. Następnie zostaną zamontowane kosze zlewowe i nowe rury spustowe, co zabezpieczy obiekt przed destrukcyjnym działaniem wilgoci. Dodatkowo dla wyeksponowania pięknej bryły budynku Pałacu wykonany zostanie indywidualnie zaprojektowany system oświetleniowy (iluminacja), które w dobie rozwoju nowoczesnych technologii staje się ważnym elementem tworzenia atrakcyjnego wyglądu obiektu w porze nocnej. Poza efektem estetycznym uzyskuje się również poprawę stanu bezpieczeństwa obiektu, jak i jego otoczenia.

Dodatkowo przeprowadzone będą roboty budowlane w zakresie zachowania czy też odtworzenia dziedzictwa kulturowego architektury parkowej. Kolejnym ważnym elementem projektu, z punktu widzenia tworzenia innowacyjnego produktu kulturalno-turystycznego o jakim mowa w naszym wniosku, jest opracowanie i zakup nowoczesnych aplikacji i wyposażenia TIK (tj. szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej). Najważniejsze z nich to:

  • modernizacja sali kinowej – planuje się wyposażenie sali w nowoczesny sprzęt multimedialny, w tym również sprzęt do wyświetlania filmów 2D i 3D oraz nagłośnienia;
  • zakup i montaż wielkogabarytowego ekranu multimedialnego (przydatnego w szczególności dla osób z niepełnosprawnością ruchową) wyeksponowanego w holu, który będzie służyć prezentacji całej oferty pałacu i parku;
  • zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji tj. kodów kreskowych pozwalających na zapisanie dużej ilości danych służących przekazywaniu informacji; zakup przewodników multimedialnych – palmtopów, udostępnionym do bezpłatnego wypożyczenia na miejscu (w tym wersje w minimum 3 językach: angielskim, niemieckim, francuskim) z wgranym wirtualnym spacerem i grą panoramiczną;
  • zakup systemu wystawienniczego i wyposażenie go w profesjonalne systemy wystawiennicze, tj. gabloty poziome i pionowe, ścianki wystawienniczo-ekspozycyjne, stojaki informacyjne, systemy zawieszeń obrazów oraz profesjonalne oświetlenie.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego.