Od 29 czerwca do 25 sierpnia 2017 roku Gmina Żagań o statusie miejskim realizowała zadanie polegające na usuwaniu azbestu z obszaru Żagania. W ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest, Gmina Żagań o statusie miejskim uzyskała dofinansowanie do zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim”, w wysokości 14.361,92 zł. w formie dotacji.

Środki pochodziły z następujących źródeł: 7.180,96 złotych  – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 7.180,96 złotych – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W ramach ww. zadania z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim w 2017 roku usunięto łącznie 19,675 ton wyrobów zawierających azbest, z tego usunięcie wyrobów zawierających azbest (z demontażem) stanowi 14,45 ton i usunięcie wyrobów zawierających azbest zdemontowany na posesji (bez demontażu) – 5,225 ton.

Wyroby zawierające azbest i ich szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko.

Azbest jest minerałem naturalnie występującym w przyrodzie. Powstający w wyniku prasowania cementu z włóknami azbestowymi materiał budowlany był stosowany w Polsce w postaci płyt azbestowo-cementowych. Płyty płaskie i faliste wykorzystywane były często do krycia dachów, a rzadziej do elewacji budynków gospodarczych, przemysłowych oraz mieszkalnych. Azbest popularnie zwany eternitem, to grupa nieorganicznych, metamorficznych minerałów o strukturze włóknistej, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali (magnezu, sodu, wapnia lub żelaza). Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi są uszkodzone wyroby azbestowe w wyniku łamania, kruszenia czy szlifowania lub przemarzania płyt w okresie zimowym. Przyczyną szkodliwości są włókna mikroskopijnej wielkości, łatwo pylące, mające dużą zdolność do przenikania i czepiania się powierzchni. Unoszące się w powietrzu zostają drogą wziewną zassane do płuc, gdzie osadzają się i ich kumulowanie się, powoduje po wielu latach zmiany nowotworowe, tj.: pylica azbestowa (azbestozy), choroba opłucnej lub osierdzia, nowotwór złośliwy: rak płuc, rak oskrzeli, międzybłonniak opłucnej lub otrzewnej.

Zagrożenie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien (niewidoczne dla ludzkiego oka) oraz długotrwały i utajniony rozwój choroby.
Nadal istnieje ryzyko narażenia na kontakt z wyrobami zawierającymi azbest w budynkach, urządzeniach czy instalacjach poprzez: niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych,
użytkowanie wyrobów azbestowych prowadzące do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym, niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest. Usuwaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest zajmować się mogą tylko wyspecjalizowane firmy mające odpowiednie zezwolenia. W związku z czym wyroby zawierające azbest powinny być sukcesywnie usuwane i unieszkodliwiane. Na terenie Żagania również w latach kolejnych planuje się dalsze unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.