Informujemy, że Zarządzeniem Nr 106/2018 Burmistrz Miasta Żagań 16 maja 2018 roku rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa”.

Do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia, wybrano podmiot uprawniony tj. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” i przyznano kwotę dotacji na sfinansowanie realizacji zadania w wysokości 25 000,00 zł.

Zarządzenie nr 106/2018