Informujemy, że 20 czerwca 2018 roku o godz. 14:00 w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Żagań, w trakcie przeprowadzona zostanie procedura absolutoryjna.

Ponadto głosowane będą następujące projekty uchwał:
a) w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2017 rok.
b) w sprawie:absolutorium dla Burmistrza Miasta Żagań za 2017 rok.
c) o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.
d) w sprawie: przyjęcia “Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żagań o statusie
miejskim”
e) o zmianie Uchwały Nr XLIX/119/2017 Rady Miasta Żagań w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2018 rok.
f) w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Żagań.
g) w sprawie:nadania nazwy ulicy na terenie miasta Żagań
h) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze
bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie
miejskim.
i) w sprawie:udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu
j) w sprawie:udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Żaganiu