Zarządzeniem nr 254/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań.”

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie nr 254/2018

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania