Burmistrz Miasta Żagań zarządzeniem nr 267/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń, na terenie miasta Żagań w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.”

Realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania publicznego w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Żagań, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” 

  • Usługi opiekuńcze świadczone zgodnie z art. 50 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w gospodarowaniu środkami finansowymi, a także w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi świadczone są na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak i osób w rodzinie, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.  W 2019 r. na realizację zadania przeznacza się kwotę 315 000 zł. Kwota dotacji na realizację zadania określona została na podstawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żagań o statusie miejskim na 2019 rok i może ulec zmianie po podjęciu uchwały budżetowej na 2019 r. przez Radę Miasta Żagań.

Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje  i stowarzyszenia oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w przedmiotowej dziedzinie na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

Wszystkie informacje oraz wzory dokumentów zamieszczono poniżej:

Zarządzenie nr 267/2018

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

wzór oferty

wzór sprawozdania