Informujemy, że II Sesja Rady Miasta  Żagań odbędzie się 7 grudnia 2018 o godz. 10:00 w Pałacu Książęcym na Sali Kurlandzkiej przy ul. Szprotawskiej 4.

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zmiany porządku obrad.
  3. Protokół z I Inauguracyjnej sesji Rady Miasta Żagań odbytej w dniu 23.11.2018 r.
  4. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacje Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miasta.
  6. Podjęcie uchwał.

a) w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

b) o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2018-2030,

c) o zmianie uchwały Nr XLIX/130/2017 Rady Miasta Żagań w sprawie: zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,

d) w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Żagań,

e) w sprawie: powołania Stałych Komisji Rady Miasta Żagań,

f) w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żagań,

g) w sprawie: powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

h) w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żagań,

i) w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

j) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie zasiłku celowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023,

k) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

l) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019- 2023,

m) w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku,

n) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim,

o) o zmianie Uchwały Rady Miasta Żagań nr XLIX/124/2017 w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2018,

p) o zmianie Uchwały Nr LII/28/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewody Lubuskiego,

r) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Żagań.

  1. Wolne wnioski i informacje.

Decyzja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań VIII Kadencji Nr I/1/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.

  1. Zamknięcie sesji.

                                                                                 Przewodniczący Rady Miasta Żagań

                                                                                              Sebastian Kulesza