Informujemy, że IV sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 25 stycznia 2019 roku o godz. 10:00 w Pałacu Książęcym w Sali Kurlandzkiej.

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta Żagań z dnia 28.12.2018 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami stałych Komisji Rady Miasta Żagań.
  5. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacje Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  7. Przedłożenie planów pracy na rok 2019 stałych Komisji Rady Miasta Żagań.
  8. Przedłożenie planu pracy na rok 2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żagań.
  9. Uchwały.

– w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Żagań na 2019 r.

– w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

– o zmianie Uchwały Nr II/8/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miasta Żagań,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu (przebudowa chodników ul. Kolejowa),

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu (przebudowa drogi ul. Żelazna),

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu (przebudowa drogi ul. Lubuska),

– w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim,

– w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej,

– w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/55/2014 Rady Miasta Żagań w sprawie ustanowienia w Mieście Żagań ,,Dnia Życzliwości’’,

– o zmianie Uchwały Nr LVIII/95/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie sesji.