Informujemy, że V sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 22 lutego 2019 o godz. 10:00 w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego.                                     

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zmiany porządku obrad.
 3. Protokół z IV sesji Rady Miasta Żagań z dnia 25.01.2019 r.
 4. Sprawozdania z działalności między sesjami stałych Komisji Rady Miasta Żagań.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
 7. Informacja z realizacji w 2018 r. stypendiów o charakterze socjalnym.
 8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2018 r.
 9. Sprawozdanie OPS.
 10. Uchwały: o zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, uchwałę o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2019-2030 oraz uchwałę zmieniająca uchwałę Nr XXV/65/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.