Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 55/2019 z 20 lutego 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

 1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w przedmiotowej dziedzinie, na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
 2. Dotacja przyznana zostanie podmiotowi lub podmiotom wyłonionym w konkursie, zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Żagań.
 3. W przypadku, gdy suma posiadanych i zabezpieczonych w budżecie środków będzie niewystarczająca dla zabezpieczenia pokrycia wnioskowanych kwot dotacji przez oferentów, wnioskowane kwoty mogą zostać proporcjonalnie obniżone wraz ze stosownym zmniejszeniem zakresu realizowanego zadania publicznego, którego realizacja zostanie sfinansowana dotacją. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
 4. W celu opiniowania złożonych ofert Burmistrz Miasta, w drodze zarządzenia, powoła komisję konkursową.
 5. W komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie bądź pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami konkursu, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
 6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w pkt. 5 zostaną ujawnione po powołaniu komisji, Burmistrz Miasta dokona odpowiedniej zmiany w składzie komisji, przy czym czynności komisji dokonane przed zmianą, uznaje się za nieważne.
 7. Zadania komisji zostaną określone w Regulaminie pracy komisji, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołaniu komisji konkursowej.
 8. Decyzję o powierzeniu realizacji zadania wybranemu podmiotowi lub podmiotom, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, podejmie Burmistrz Miasta Żagań.
 9. Ofertę realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).
 10. Zakres oferty podmiotu uprawnionego do jej złożenia, musi być zgodny z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Zadanie będzie realizowane w okresie od 15 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r., z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy jego realizacji określone zostaną w umowach o powierzenie realizacji zadania publicznego.

W 2019 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 47.000 złotych.

Zarządzenie nr 55/2019

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania