26 lutego 2019 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z zastępcą Sebastianem Kuleszą, naczelnikami magistratu oraz przewodniczącym rady miasta Adamem Matwijowem spotkał się z mieszkańcami Moczynia. Było to pierwsze z cyklu pięciu spotkań, które co pół roku będą odbywały się w poszczególnych dzielnicach Żagania. Wszystko po to, aby poznać oczekiwania mieszkańców i podsumować podejmowane przez miasto działania.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec rozpoczął spotkanie od omówienia zaplanowanych w tym roku inwestycji. Najważniejszą z nich jest zapisane w tegorocznym budżecie wykonanie projektu budowy ulicy Środkowej. Inwestycja ta zostanie wykonana roku 2020. W trakcie spotkania padła sugestia, aby nawierzchnia drogi była ażurowa, co zapewni samoodwodnienie gruntu. Takie rozwiązanie zapobiegnie zalewaniu najniżej położonych posesji. Burmistrz obiecał przeanalizować tę propozycję. Gospodarz spotkania poinformował również o opracowywanym projekcie przebudowy ulicy Leśnej oraz budowie chodnika na ulicy Szkolnej.

Mieszkańcy dzielnicy wnosili szereg postulatów dotyczących czystości. Wskazano tereny wymagające uprzątnięcia oraz poproszono o więcej koszy ulicznych na terenie dzielnicy. Ponieważ jednym z głównych problemów dla mieszkańców dzielnicy pozostaje kwestia komunikacji autobusowej z pozostałymi rejonami miasta, w spotkaniu uczestniczył prezes miejskiej spółki przewozowej, Dariusz Frejman. Wyjaśnił on zebranym, iż ograniczenie liczby kursów, które ma miejsce od jakiegoś czasu, wynika z braku kierowców.

Oto wykaz szczegółowych zadań, jakie uczestnicy spotkania postawili przed samorządem – zarówno do wykonania, jak i do interwencji u właściwych organów:

 1. zwiększenie liczby połączeń komunikacji autobusowej na Moczyniu (w dni powszednie oraz wolne od pracy) wraz z wydłużeniem linii na koniec ulicy Wiejskiej,
 2. postawienie koszy ulicznych, budowa chodnika, postawienie wiaty przystankowej oraz przywrócenie sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym na końcu Wiejskiej,
 3. wykonanie drogi i oświetlenia przy ulicy Drzewnej,
 4. doprowadzenie gazu do ulic Drzewnej i Tartakowej,
 5. wymiana słupów energetycznych na ul. Drzewnej,
 6. posprzątanie terenu wokół wiaduktu na ul. Tartakowej,
 7. przedłużenie chodnika przy ulicy Tartakowej (do ul. Żelaznej)
 8. utwardzenie drogi ul. Wiejskiej wzdłuż ogrodów działkowych oraz usunięcie pochylonego drzewa,
 9. usunięcie nielegalnego wysypiska śmieci na końcu ul. Wiejskiej,
 10. wymiana wodociągu przy ul Wiejskiej nr 3, 7, 8 wraz z wykonaniem kanalizacji,
 11. uzupełnienie tablic z numerami posesji na końcu ul. Wiejskiej,
 12. posprzątanie i oświetlenie łącznika między ul. Środkową a Szkolną, przy szkole ustawić kosze uliczne,
 13. wymiana uszkodzonych krawężników na ul. Szkolnej,
 14. postawienie gniazda do selektywnej zbiórki przy ul. Szkolnej 71,
 15. uporządkować gniazdo do selektywnej zbiórki na końcu ul. Wiejskiej
 16. wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej,
 17. odtworzenie nawierzchni drogi po wykonaniu przyłącza na ulicy Piaskowej,
 18. wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Żelaznej na wysokości budynku 13-15,
 19. obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Żelaznej.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował zebranym za przedstawione propozycje. Poinformował również, iż w sprawach, w których urząd miasta nie jest władny wykonać inwestycję, wysłane zostaną odpowiednie pisma do zarządców gruntów lub odpowiednich operatorów, aby przekazać postulaty mieszkańców.

Na drugie spotkanie zapraszamy dzisiaj o godzinie 15:30 do PSP 4.