27 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie burmistrza Andrzeja Katarzyńca oraz zastępcy Sebastiana Kuleszy z mieszkańcami żagańskiej Formozy. Znaczna część wnoszonych postulatów dotyczyła komunikacji miejskiej – częstotliwości i oraz godzin odjazdów i przyjazdów autobusów. Obecny na spotkaniu prezes MZK Dariusz Frejman wyjaśniał, że wszelkie ograniczenia w zakresie ilości połączeń w mieście wynikają z braku kierowców. Przewoźnik nie ma możliwości uruchomienia dodatkowych połączeń, jedynie manewrowanie istniejącymi. Na prośbę rodziców dzieci z PSP 4 dodano jeden dodatkowy kurs, zapewniający dowóz dzieci spod szkoły do centrum o godzinie 15:40. Zgodnie z sugestiami przedstawionymi na spotkaniu wprowadzone zostaną drobne korekty w godzinach odjazdu porannego autobusu, tak aby umożliwić dzieciom wyjeżdżającym z Kolonii Laski przesiadkę na autobus jadący rano w kierunku Żar.

Problemy komunikacyjne dotyczyły również ulicy Węglowej. Mieszkańcy prosili o przedłużenie trasy autobusów i stworzenie przystanku na ich ulicy. Jak poinformował prezes MZK przy obecnym stanie nawierzchni i szerokości jezdni nie ma takiej możliwości. Wszelkie zmiany w tym zakresie mogą zostać wprowadzone po wcześniejszym wykonaniu remontu Węglowej, co również zostało podniesione przez mieszkańców. Zgłoszono również potrzebę budowy ścieżek rowerowych łączących Formozę z centrum miasta. Podkreślono, że najkorzystniej byłoby wprowadzić takie rozwiązanie przy okazji remontu ulicy Obwodowej.

Wiele uwagi poświęcono potrzebom szkoły. Zgłaszano brak placu zabaw, konieczność przystosowania nowych sal na potrzeby kształcenia klas 7 i 8. Pytano również o budowę sali gimnastycznej. Burmistrz Andrzej Katarzyniec zapewnił, że będą realizowane projekty, które posiada Urząd Miasta Żagań w zakresie budowy sal gimnastycznych przy PSP 3 i PSP 4. Projekty te będą zgłoszone do programu ministerialnego, a samorząd będzie ubiegał się o pozyskanie dofinansowania na budowę obiektów. Szacunkowy koszt każdej z sal wynosi bowiem około 4 miliony złotych.

Jednym z pierwszych tematów poruszonych na spotkaniu była budowa chodnika przy ulicy Lotników Alianckich oraz ścieżki/chodnika wzdłuż “czołgówki”. Burmistrz poinformował, że zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku miasto nie ma możliwości wykonania tych inwestycji. Pierwsza z dróg jest drogą wojewódzką, z którą prowadzone są rozmowy na temat realizacji projektu, który przy wsparciu naszej gminy został opracowany w roku ubiegłym. Druga droga należy do powiatu, z którym również prowadzone są obecnie rozmowy. Ponadto dla samorządów w naszym rejonie istnieje szansa na pozyskanie środków z zasobów MON, które zabezpieczone zostały na inwestycje infrastrukturalne w rejonach stacjonowania żołnierzy amerykańskich.

Mieszkańcy wnosili ponadto o postawienie koszy ulicznych na ulicach Staszica, Wesołej, Żwirki i Wigury, Łukasiewicza, ławek na terenie muzeum, dodatkowych pojemników na bioodpady w sezonie letnim, budowę oświetlenia na ulicy Węglowej, wiaty autobusowej na ul. Wesołej  oraz interwencji w sprawie sypiącego się i niebezpiecznego budynku przy ulicy Cichej. W tej sprawie zobowiązano się do zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Bardzo dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejne spotkania, które zaplanowano we wtorek 5 marca (PSP 7), 6 marca (sala Inter Pałacu) oraz 12 marca (PSP 5). Zapraszamy od 15.30 do rozmowy o potrzebach Żagania.