13 maja 2019 roku została zawarta umowa na „Przebudowę jednostronnego chodnika przy ulicy Staszica w Żaganiu”. Na odcinku ulicy Staszica, na którym planuje się przebudowę, znajduje się chodnik jednostronny o nawierzchni asfaltowej ograniczonej obrzeżami betonowymi. Chodnik jest w złym stanie technicznym. Zjazdy na tym odcinku posiadają nawierzchnię analogiczną jak chodnik. Istniejący ciąg pieszy jest oddzielony od jezdni pasem zieleni i krawężnikiem betonowym 15×30 cm w złym stanie technicznym. Na obszarze objętym inwestycją wyznaczone jest miejsce na przystanek autobusowy, które przewidziano do utwardzenia.

Teren wymaga gruntownej przebudowy oraz zagospodarowania z uwagi na bezpieczeństwo jego użytkowników, w tym dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły.

Zakres  przewidywanych  robót  obejmuje:

  • roboty przygotowawcze – pomiarowe i rozbiórkowe,
  • roboty ziemne – wykopy, nasypy, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
  • demontaż zwieńczenia nieczynnych studni wodociągowych,
  • ułożenie warstwy podbudowy,
  • ułożenie nawierzchni,
  • przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych,
  • remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w rejonie krawężnika mieszanką mineralno- asfaltową,
  • regulację urządzeń obcych,
  • uprzątnięcie terenu wraz z wywiezieniem resztek materiałów.

Postępowanie przetargowe wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych w Żaganiu za kwotę 167.836,61 zł. Termin realizacji zadania upłynie 31 lipca 2019 roku.