W czasie wakacji w siedzibie największego zarządcy nieruchomości jakim jest ŻTBS odbyło się spotkanie w sprawie utrzymania czystości i porządku na chodnikach bezpośrednio przyległych do nieruchomości oraz wokół pergoli śmietnikowych. Z ramienia ŻTBS w spotkaniu udział wziął prezes Piotr Kowalski, zarządcy poszczególnych wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawiciele Straży Miejskiej – st. insp. Roman Kuczak i insp. Zbigniew Perwiński. Strażnicy miejscy zwrócili uwagę zarządcom wspólnot, że nie wystarczy z chodników przyległych do posesji uprzątnąć błoto, śnieg czy też lód, ale należy również systematycznie usuwać inne zanieczyszczenia (papiery, folie, suche liście, wyrastającą trawę, chwasty, itp).

Powyższe obowiązki wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1454 z późn. zm.), które wskazują, że właściciel nieruchomości zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na chodniku (uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń), położonym wzdłuż jego nieruchomości, przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Pojęcie “właściciela nieruchomości” dotyczy również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W trackie spotkania z zarządcami żagańskich nieruchomości poinformowano również o obowiązku utrzymania w czystości miejsc ustawienia pojemników na odpady komunalne oraz utrzymaniu czystości i porządku w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych (w altanach, pergolach śmietnikowych oraz w ich otoczeniu – w odległości do 3 m z każdej strony). Powyższe zalecenia wynikają z przepisów uchwały nr V/53/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę nr XXV/65/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.