Informujemy, że w dniach 13-19.08.2019 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr LXVI/93/2014 Rady Miasta Żagań w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

Uprawionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie, której dotyczy przedmiotowy projekt.
Forma konsultacji: zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żagań.
Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres k.komar@um.zagan.pl, bądź ustnie do protokołu w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Miasta Żagań, pokój nr 18, Plac Słowiański 17.

Do 19.08.2019 r. do Urzędu Miasta Żagań nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące projektu aktu prawa miejscowego, jego treści zapisów merytorycznych i przyjętych rozwiązań.

Projekt uchwały, o którym mowa wyżej, zostanie przekazany do Biura Rady Miasta Żagań celem oddania pod obrady Rady Miasta Żagań.

ZARZĄDZENIE NR 215A/2019 BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ

FORMULARZ KONSULTACJI

PROJEKT UCHWAŁY

PROTOKÓŁ