Miło nam poinformować, że dwa złożone przez Gminę Żagań o statusie miejskim wnioski dotyczące inwestycji drogowych uzyskały dofinansowanie w wysokości 60% wartości projektu z puli Funduszu Dróg Samorządowych! Oba wnioski złożone zostały przez burmistrza Andrzeja Katarzyńca 12 kwietnia 2019 roku. Ogólna wartość obu projektów wynosi 4 478 424 złote, z czego wartość pozyskanych środków – 2 670 263 złote! Są to pierwsze od 2008 roku środki pozyskane na drogi w Żaganiu. Równocześnie informujemy, że 15 sierpnia 2019 roku złożono dwa kolejne wnioski na remont ulicy Mickiewicza i Sosnowej.

Pierwsze z dofinansowań przeznaczone zostanie na przebudowę ulicy Ratuszowej.

Planowana do przebudowy droga znajduje się w centrum miasta, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, ale również osób odwiedzających miasto. Obecnie jej stan techniczny jest fatalny – liczne ubytki w nawierzchni drogi oraz chodników, niewłaściwe oświetlenie i brak funkcjonalnych rozwiązań w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych  stwarza realne zagrożenie dla ruchu, o czym świadczą wypadki mające miejsce w tym rejonie. Z uwagi na zły stan nawierzchni ulica Ratuszowa stała się pierwszą ze zgłoszonych w kwietniu dróg.

W wyniku otrzymanego dofinansowania w przyszłym roku przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni na odcinku 260 mb, wykonane zostaną chodniki o długości 367 mb oraz dwa skrzyżowania znajdujące się w ciągu ulicy Ratuszowej. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z kostki granitowej, nowe nawierzchnie chodników i zjazdów. Zamontowane zostaną nowe oznakowania, zostanie wykonane malowanie znaków drogowych poziomych i instalacja interaktywnych znaków drogowych.

Drugie dofinansowanie przeznaczone zostanie na remont ulicy Żarskiej.

Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa ulicy Żarskiej na odcinku od ul. Młynarskiej w kierunku ronda na drodze krajowej nr 12 wraz z sięgaczem w rejonie ul. Kościuszki. Przebudowie podlega odcinek o długości 444 m oraz sięgacz do ul. Kościuszki o długości 133 m.

W ramach robót zostanie usunięta istniejąca nawierzchnia bitumiczna, przebudowane zostaną dwa skrzyżowania, dwie zatoczki autobusowe, zostanie wybudowana ścieżka rowerowa, ciągi piesze, oświetlenie całej drogi wraz z bezpiecznym doświetleniem przejścia dla pieszych, zamontowane zostaną nowe oznakowania, w tym znaki drogowe poziome. Obecnie jezdnia tego odcinka ulicy Żarskiej ma nawierzchnię bitumiczną ułożoną na starej nawierzchni brukowej, natomiast jezdnia sięgacza posiada nawierzchnię z kostki granitowej. Stan nawierzchni jest zły ze względu na liczne koleiny powodujące zastoiska wody opadowej. Droga posiada jedynie odwodnienie powierzchniowe, które ze względu na małe spadki podłużne oraz zły stan nawierzchni uniemożliwia odprowadzenie wód deszczowych.

Gminie Żagań o statusie miejskim przyznano dofinansowanie na realizacją zadań drogowych w obszarze dwóch ulic: Żarskiej i Ratuszowej w następującym zakresie:

zadanie wartość ogółem wkład własny dofinansowanie 60% realizacja
kwalifikowalny niekwalifikowalny
ul. Żarska 2 892 544,00 1 157 018,00 1 735 526,00 08.2019-08.2020
ul. Ratuszowa 1 585 880,00 623 158,00 27 985,00 934 737,00 08.2019-08.2020
4 478 424,00 1 780 176,00 27 985,00 2 670 263,00