Informujemy, że 9 września 2019 roku Burmistrz Miasta Żagań ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Żagań – podinspektora  ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego.

 • Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymaganie niezbędne

 1. Wykształcenie średnie (techniczne o profilu budowlanym) lub wykształcenie wyższe  (o kierunku technicznym: budownictwo, budowa dróg i mostów, ochrona środowiska lub pokrewne) co najmniej 3 letni staż pracy przy wykształceniu średnim.
 2. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.  2018 r., poz. 1260 ze zm.).
 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 2. Znajomość niezbędnych przepisów, w tym: ustawa o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa prawo budowlane, ustawa prawo zamówień publicznych.
 3. Zdyscyplinowanie, pracowitość, rzetelność, umiejętność logicznego myślenia i korzystania z przepisów.
 4. Łatwość komunikowania się.
 5. Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.
 6. Wysoka kultura osobista.
 7. Praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet) oraz urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w dziedzinie realizacji zadań inwestycyjnych w przedsiębiorstwach wykonawczych, produkcyjnych lub w administracji na podobnym stanowisku.
 2. Uprawnienia budowlane.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in.:

1. Koordynacja prac i nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi.

2. Rozliczanie finansowe i rzeczowe przedmiotu zamówienia.

3. Opracowywanie projektów i planów rozwoju sieci drogowej i infrastruktury technicznej.

 1. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy i remontu dróg  i oświetlenia.
 1. Koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów technicznych na potrzeby  Gminy Żagań o statusie  miejskim.
 1. Przygotowanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej  na roboty budowlane lub projektowe.
 1. Wykonywanie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta                Żagań.
 1. Realizacja innych zadań powierzonych przez Naczelnika Wydziału.

              3. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze w budynku Urzędu Miasta Żagań, plac Słowiański 17, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na parterze,

2. stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,

3. praca administracyjno–biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat, powyżej 4 godzin dziennie,

4. oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,

5. wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno–zimowym – min. + 18° C

6. dobry stan urządzeń higieniczno–sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

4. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Żagań, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

 5 . Wymagane dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 2. życiorys – curriculum vitae;
 3. kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli kandydat aktualnie pracuje;
 4. kserokopie świadectw/dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia i kwalifikacje;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym;
 9. oświadczenie, że kserokopie załączonych do oferty dokumentów (jeżeli takie kserokopie zostały dołączone) są zgodne z oryginałami;
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa tego kraju oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej;
 11. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260). Podanie danych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda.”

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

  6.Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. termin: 2019-09-30 do godziny 12:00,
 2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy urzędu lub listem poleconym.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:

Nabór na Podinspektora ds. Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Zagospodarowania  Przestrzennego w Urzędzie Miasta Żagań”.

Miejsce: Urząd Miasta Żagań

Plac Słowiański 17
68-100 Żagań,
I piętro, pok. Nr 16 (sekretariat)

 • Informacje dodatkowe:
 1. Aplikacje, które nie spełnią wymagań formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej;
 2. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Żagań.
 3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań,
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Żagań przy Placu Słowiańskim 17 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań;
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą po zakończeniu procedury konkursowej.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia     27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żagań jest Burmistrz Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań,
 • dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Podinspektora ds. Inwestycji w Wydziale  Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego
 • podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
 • dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,
 • administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony,
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Podinspektora ds Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji   w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Kandydatom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 • Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 • Podanie przez Kandydatów danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w urzędzie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.
 • Dane osobowe kandydatów nie są profilowane.