Zarząd Województwa Lubuskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji. Termin naboru został ustalony na okres od 21 października 2019 r. do 8 listopada 2019 r.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

a)  uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;

b)    uzyskanie z przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2018/2019) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,00;

c)      uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2018/2019) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00;

d)    niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XXV/228/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.

Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej. Zakłada się przyznanie stypendium dla 260 uczniów/uczennic. Lista rankingowa, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Lubuskiego.

Więcej informacji na temat programu stypendialnego oraz pełen Regulamin projektu dostępne są na stronie www.lubuskie.pl