Informujemy, iż Zarządzeniem nr 66/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywną – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.

Do realizacji zadania wybrano podmiot uprawniony tj. Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Św. Brata Alberta 4, 68-200 Żary i przyznano dotację na finansowanie realizacji zadania w kwocie 19 875 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100).

Zarządzenie – w sprawie rozstrzygnięcia konkursu