24 kwietnia odbyła się XIX sesja Rady Miasta Żagań. Podjęte w jej trakcie uchwały dotyczą wielu aspektów życia miasta. Dwie z nich dotykają bezpośrednio osób prowadzących działalność gospodarczą w Żaganiu. Burmistrz Miasta Żagań Andrzej Katarzyniec przedłożył radnym projekt dotyczący opłaty prolongacyjnej, zgodnie z którym od 13 marca 2020 roku (od dnia ogłoszenia stanu epidemicznego) możliwe będzie odstąpienie od naliczenia opłaty prolongacyjnej, gdy zobowiązania z tytułu zaległości podatkowych powstaną w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Decyzją rady, która podjęła uchwałę, możliwa będzie  spłata zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorców bez obciążenia ich dodatkowym kosztem, jakim jest opłata prolongacyjna. Druga z uchwał, wniesiona do porządku obrad w dniu sesji, zakłada zwolnienie od opłaty targowej na terenie Żagania.

XIX sesja Rady Miasta Żagań odbywała się zdalnie. Pomimo utrudnień technicznych podjęto wszystkie z przedłożonych projektów uchwał. Decyzją radnych zmieniono uchwałę budżetową, zabezpieczając 175 tysięcy złotych na uporządkowanie nawierzchni ul. Jana III Sobieskiego oraz fundusze na projekty realizowane ze środków Funduszu Małych Projektów “Sprewa-Nysa-Bóbr” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Radni podjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, zdecydowali o utworzeniu nowego przystanku komunikacyjnego przy ulicy Świętego Michała w Żaganiu (strefa przemysłowa), zwolnili z części opłaty za odbiór odpadów osoby posiadające kompostownik na bioodpady na terenie własnej nieruchomości .