Przypominamy przedsiębiorcom o możliwościach uzyskania wsparcia w związku z ograniczeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce.

 

RZĄDOWA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać ze 100% zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące (za okres od marca do maja 2020 r., zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych – wniosek można złożyć do ZUS do 30 czerwca 2020 r.), świadczenia postojowego (w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej), dofinansowania na prowadzenie działalności (w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa), niskooprocentowanej pożyczki do kwoty 5 tys. zł, zwolnienia z podatku dochodowego od przychodów z tytułu świadczenia postojowego czy odroczenia terminu płatności podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek. Szczegółowe informacje na temat form wsparcia oraz miejsca i sposobów składania wniosków dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dostępne są tutaj.

Mikroprzedsiębiorcy również mogą skorzystać z wyżej wspomnianego zwolnienia z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące (za okres od 1 marca do 31 maja), przewidziane jest dla nich także dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (szczegóły znajdziecie Państwo tutaj), odroczenie zapłaty należności podatkowych, rozłożenie zaległego podatku na raty czy umorzenie całości lub części zaległości podatkowej. Przewidziano także możliwość uzyskania mikropożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do wysokości 5 tys. złotych. Szczegółowe informacje na temat form wsparcia oraz miejsca i sposobów składania wniosków dla mikroprzedsiębiorstw dostępne są tutaj.

Przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników (małe przedsiębiorstwa) mogą skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące w wysokości 50% (za okres od marca do maja br.), świadczenia postojowego (w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej), dofinansowania z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia dla pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne, pożyczki obrotowej na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników uzyskanej z Agencji Rozwoju Przemysłu, pożyczki obrotowej na sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek ZUS, umorzenia  odsetek za zwłokę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne za okres od stycznia 2020 r., rozłożenia na raty należności ZUS czy płacenia niższych zaliczek na PIT/CIT. Szczegółowe informacje na temat form wsparcia oraz miejsca i sposobów składania wniosków dla małych przedsiębiorstw dostępne są tutaj.

Przedsiębiorcy zatrudniający do 250 pracowników (średnie przedsiębiorstwa) mogą wnioskować o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne czy 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Możliwe jest również wnioskowanie o pożyczkę obrotową na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników lub pożyczkę obrotową na sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Szczegółowe informacje na temat form wsparcia oraz miejsca i sposobów składania wniosków dla dla średnich przedsiębiorstw dostępne są tutaj.

Duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników) mogą wnioskować o 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia dla pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne (w powiatowym urzędzie pracy), odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS (w ZUS), odroczenie terminu płatności spłaty należności podatkowych (w Krajowej Administracji Skarbowej), rozłożenie na raty spłaty podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek (w Krajowej Administracji Skarbowej) lub umorzenie całości lub części zaległości podatkowej. Szczegółowe informacje na temat form wsparcia oraz miejsca i sposobów składania wniosków dla dużych firm dostępne są tutaj.

 

POMOC NA POZIOMIE LOKALNYM – ŻAGAŃSKI PAKIET POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM

OFERUJEMY ZWOLNIENIA

z opłat z tytułu czynszu za najem lub dzierżawę wynikających z zawartych umów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą a Gminą Żagań o statusie miejskim i jej podległymi jednostkami organizacyjnymi  z tytułu:

 • najmu lokali niemieszkalnych,
 • najmu terenu pod stoiska handlowe na targowisku miejskim,
 • dzierżawy gruntu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dzierżawy gruntu jako dojście i dojazd do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dzierżawy gruntu pod ekspozycję towaru,
 • dzierżawy terenu pod ogródki gastronomiczne,
 • dzierżawy terenu na potrzeby zaplecza budowy,
 • ekspozycji reklam na gruntach, budowlach i budynkach.

 

NA WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH:

restauracje, bary, pizzerie, kawiarnie, salony kosmetyczne, fryzjerskie,
tatuażu i piercingu, siłownie, hotele.

ZA OKRES:

1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

 

PONADTO NA INDYWIDUALNY WNIOSEK OFERUJEMY:

 • odroczenie podatku od nieruchomości do końca października 2020 r.,
 • odroczenie podatku od środków transportowych do końca października 2020 r.,
 • zwolnienie z opłaty za wywóz odpadów podmiotów, które zaprzestały działalności w czasie epidemii,
 • rozłożenie na raty lub odroczenie płatności czynszów do października 2020 r. za dzierżawę gruntów na potrzeby działalności gospodarczej oraz czynszów za wynajem lokali użytkowych w związku z prowadzoną działalnością,
 • przesunięcie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu do końca października 2020 r.,
 • przesunięcie terminy płatności należności za zajęcie pasa drogowego do końca października 2020 r.

 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY TARGOWEJ

DLA KOGO: dla wszystkich

GDZIE: na terenie miasta Żagań

KIEDY: do 31 sierpnia 2020 r.

 

Wnioski dla przedsiębiorców występujących o odroczenie lub o rozłożenie na raty zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości należnych za II kwartał 2020 r oraz zaległości z tytułu I raty za 2020 r. podatku od środków transportowych dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.

 

LUBUSKIE BONY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 wezwała Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową do złożenia wniosków w ramach Działania 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości IV typ projektu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy. Wartość dofinansowania wyniesie 30 mln zł.

Projekt przewiduje wsparcie na rzecz MŚP w formule projektu grantowego. Konkretne przedsiębiorstwo może otrzymać tylko jeden grant tylko od jednego operatora – OPZL albo ZIPH. Wartość bonu dla mikroprzedsiębiorcy może wynieść od 30 000,00 zł (dla samozatrudnionych od 10 000,00 zł) do 120 000,00 zł (dla samozatrudnionych do 50 000,00 zł), a dla małych i średnich przedsiębiorstw od 50 000,00 zł do 200 000,00 zł. Poziom dofinansowania bonu to 95%, co oznacza, że minimalny wkład własny MŚP wynosi 5%.

Zachęcamy do śledzenia naszego portalu invest.zagan.pl, na którym dostępne są aktualne informacje dla przedsiębiorców.