Rada Nadzorcza Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Żagańskiego TBS Sp. z o.o.

Kandydatem na Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończenie studiów wyższych preferowane techniczne, ekonomiczne lub prawnicze; 2) staż pracy co najmniej 5 lat w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym, prowadzenie działalności gospodarczej będzie traktowane równorzędnie ze stażem pracy na stanowisku kierowniczym; 3) korzystanie z pełni praw publicznych; 4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; 5) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub spółce, której dotyczy postępowanie; 6) wiedza z zakresu działalności Spółki oraz sektorów, w których Spółka działa; 7) znajomość Kodeksu spółek handlowych; 8) znajomość prawa w zakresie zadań realizowanych przez Spółkę; 9) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; 10) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych; 11) niekaralność; 13) predyspozycje osobowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, kreatywność, sumienność, samodzielność, umiejętność kierowania zespołem ludzi; 14) dyspozycyjność; 15) odporność na stres; 16) prawo jazdy kat. B.

Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zostać złożone w terminie do 16 czerwca 2020r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki lub korespondencyjnie na adres: Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Kolejowa 88, 68-100 Żagań (uwaga: decyduje data i godzina wpływu do siedziby Spółki) z dopiskiem na kopercie odpowiednio:
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.”

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj.