Burmistrz Miasta Żagań ogłasza kolejne przetargi na komunalne nieruchomości. Wśród terenów wyznaczonych do sprzedaży w sierpniu i wrześniu br. znajduje się teren inwestycyjny położony w przemysłowej Strefie Wuertha w Żaganiu, garaż przy ul. Przyjaciół Żołnierza, lokal mieszkalny przy ul. Śląskiej, nieruchomości położone przy ul. Piłsudskiego, Bolesławieckiej, Żelaznej, Kolejowej, Leśnej, Węglowej, Keplera oraz Skarbowej.

Przetarg nr 1 dotyczy sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 911/1, o powierzchni 0,4950 ha, położonej przy ul. Skarbowej w Żaganiu. Działka położona jest w północno-wschodniej części miasta Żagań, w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej takich jak szkoła podstawowa, ośrodek szkolno-wychowawczy, Urząd Skarbowy oraz zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. Od południowej i wschodniej części graniczy z terenem szkoły (brak ogrodzenia), od zachodniej strony z ul. Skarbową (ogrodzenie siatka metalowa na podmurówce) oraz od północy z ogrodami działkowymi (ogrodzenie na podmurówce). Teren nieruchomości równy, częściowo zadrzewiony. Bezpośredni dostęp do nieruchomości z terenu szkoły, dojazd ul. Skarbową (możliwość wykonania zjazdu z ul. Skarbowej po częściowym wyburzeniu ogrodzenia). Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Łąk Staromiejskich” przyjętego Uchwałą nr X/49/2007  Rady Miasta Żagań z dnia 31 maja 2007 r. i oznaczona jest symbolem 2U, dla którego ustala się przeznaczenie pod zabudowę usługową. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.100,000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15. Wadium w wysokości 110.000 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 4 września 2020 r. Ogłoszenie o przetargu można znaleźć w zakładce Przetargi Nieruchomości na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.

W ramach przetargu nr 2 do sprzedaży wyznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 2044 i 2045, o powierzchni 0,6983 ha, położona przy ul. Żelaznej w Żaganiu. Nieruchomość składa się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2044 i 2055 o powierzchni odpowiednio: 689m2 i 6294m2 i zlokalizowana jest między ul. Żelazną, stanowiącą dojazd do nieruchomości oraz terenami kolejowymi. Teren nieruchomości jest płaski, z lekkim spadkiem w kierunku ul. Żelaznej. Nieruchomość położona w obszarze wyposażonym w sieci uzbrojenia: elektryczną, wodną i kanalizacyjną oraz telekomunikacyjną. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny komunikacyjne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość leży w obszarze przeznaczonym pod usługi podstawowe (handel, gastronomia, rzemiosło, usługi komercyjne) – dopuszcza się realizację programu mieszkaniowego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 324.000,00 zł. Przetarg na odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15. Wadium w wysokości 32.400 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 31 lipca 2020 r. Ogłoszenie o przetargu można znaleźć w zakładce Przetargi Nieruchomości na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.

W ramach przetargu nr 3 do sprzedaży wyznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 1335, o powierzchni 0,0695 ha, położona przy ul. Bolesławieckiej w Żaganiu. Kształt działki ma postać regularnego prostokąta dającego możliwość racjonalnego zagospodarowania. Działka jest niezabudowana, zagospodarowana, nieogrodzona o równym terenie, porośnięta krzewami. Przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15. Cena wywoławcza: 47.000 zł. Wadium w wysokości 9.400 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 31 lipca 2020 r. Ogłoszenie o przetargu można znaleźć w zakładce Przetargi Nieruchomości na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.

Przetarg nr 4 dotyczy sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Keplera, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1226/1, pow. 336 m2 – godzina przetargu – 10.30, 1226/2, pow. 278 m2 – godzina przetargu – 11.00, 1226/3, pow. 219 m2 – godzina przetargu – 11.30. Nieruchomości położone są w śródmiejskiej części miasta w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oraz budynków użyteczności publicznej, w strefie ochrony konserwatorskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie pozostałości muru obronnego miasta objętego ochroną konserwatora zabytków. Kształt nieruchomości regularny – prostokątny. Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej – ul. Keplera. Nieruchomości znajdują się w sąsiedztwie nieruchomości wyposażonych w sieci uzbrojenia. Ceny wywoławcze wynoszą odpowiednio: 1226/1 – 112.000,00 zł; 1226/2 – 88.000,00 zł; 1226/3 – 71.000,00 zł. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się 5 sierpnia 2020 r. w podanych wyżej godzinach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15. Wadium w wysokościach wynoszących odpowiednio: 1226/1 – 11.200,00 zł; 1226/2 – 8.800,00 zł; 1226/3 – 7.100,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 31 lipca 2020 r. Ogłoszenie o przetargu można znaleźć w zakładce Przetargi Nieruchomości na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.

W ramach przetargu nr 5 do sprzedaży wyznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 1760/3 , o powierzchni 0,8071 ha, położona przy ul. Chrobrego w Żaganiu (teren inwestycyjny w strefie przemysłowej). Położona jest w sąsiedztwie nieruchomości o przeznaczeniu produkcyjno – usługowym. W bliskiej odległości od działki przebiega obwodnica miejska. Bezpośredni dojazd do nieruchomości ul. Wuertha. Od północnej strony nieruchomość przylega do terenu zakładu produkcyjnego, od południowej strony do ul. Wuertha. Teren nieruchomości ma kształt zbliżony do trójkąta, jest płaski, porośnięty samosiewami drzew i krzewów. Nie jest uzbrojony. Nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta Żagań XLV/56/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. Plan dopuszcza zabudowę produkcyjną, składów i magazynów. Cena wywoławcza nieruchomości: 222.000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15. Wadium w wysokości 22.200 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Banku Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia  31 lipca 2020 r. Ogłoszenie o przetargu można znaleźć w zakładce Przetargi Nieruchomości na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.

W ramach przetargu nr 6 do sprzedaży zostały wyznaczone nieruchomości położone przy ul. Piłsudskiego, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 3961/1, pow. 2878 m2, godzina przetargu: 11.30; 3961/2, pow. 3364 m2, godzina przetargu: 12.00; 3961/3, pow. 1451 m2, godzina przetargu: 12.30. Nieruchomości mają bezpośredni dostęp z drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej i położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Kształt nieruchomości regularny. Dopuszczona jest zabudowa z przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej, usługi komercyjne, hurtownie z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Ceny wywoławcze wynoszą odpowiednio: 3961/1 – 320.000,00 zł, 3961/2 – 370.000,00 zł, 3961/3 – 160.000,00 zł. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się 6 sierpnia w podanych wyżej godzinach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15. Wadium wynoszące odpowiednio: 3961/1 – 32.000 zł, 3961/2 – 37.000 zł; 961/3 – 16.000 zł należy wnosić do 31 lipca 2020 r. w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Ogłoszenie o przetargu można znaleźć w zakładce Przetargi Nieruchomości na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.

W ramach przetargu nr 7 nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży jest lokal niemieszkalny – garaż – o pow. 21,98 m2, położony przy ul. Przyjaciół Żołnierza 25 w Żaganiu, związany z udziałem 82/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2424/1. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny oraz budek garażowy. Garaż murowany z cegły ceramicznej pełnej, stropodach –  płyty WPS, posadzka  – wylewka betonowa, elewacja – tynk nakrapiany, tynki wewnętrzne i zewnętrzne – cementowo wapienne, wrota drewniane, dwuskrzydłowe. W lokalu brak instalacji. Cena wywoławcza nieruchomości: 15.500 zł. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15. Wadium w wysokości 3.100,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 31 lipca 2020 r. Ogłoszenie o przetargu można znaleźć w zakładce Przetargi Nieruchomości na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.

W ramach przetargu nr 11 nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży na własność jest lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Śląskiej 10 o powierzchni 28,84 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 9,71 m2 i wc na półpiętrze o powierzchni 0,90 m2 oraz udziałem 98/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 1401/13 o powierzchni 570 m2. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym 3-kondygnacyjnym, murowanym, podpiwniczonym, z użytkowym poddaszem. Budynek wybudowany został w 1906 r. i ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Wyposażony jest w sieć elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się na parterze budynku. Bezpośrednie wejście do lokalu odbywa się przez wspólny z lokalem nr 1 przedpokój. Lokal składa się z jednego pokoju oraz kuchni. Przynależna do lokalu wc znajduje się poza lokalem, na półpiętrze. Ściany i sufity wewnętrzne nieotynkowane, niemalowane. Podłogi – posadzki betonowe. Stolarka okienna drewniana w złym stanie technicznym. Ogrzewanie indywidualne, kaflowe. W lokalu instalacje elektryczna, wodna i kanalizacyjna do remontu. Do lokalu przynależy piwnica. Cena wywoławcza nieruchomości: 49.000 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15. Wadium w wysokości 9.800 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 31 lipca 2020 r. Ogłoszenie o przetargu można znaleźć w zakładce Przetargi Nieruchomości na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.

W ramach przetargu nr 12 do sprzedaży wyznaczona jest nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 2112/8, o powierzchni 1499 m2 położona w obrębie 3 miasta Żagań przy ul. Węglowej. Dojazd jest dobry, drogą o nawierzchni bitumicznej – ul. Węglową oraz bezpośrednio do nieruchomości drogą gruntową. Nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia – wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz gazowej. Powierzchnia terenu jest płaska, porośnięta drzewami i krzewami. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa. Obszar z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej. Cena wywoławcza nieruchomości: 115,00 zł. Przetarg odbędzie się 5 sierpnia 2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15. Wadium w wysokości 11.500 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 31.07.2020 r. Ogłoszenie o przetargu można znaleźć w zakładce Przetargi Nieruchomości na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.

W ramach przetargu nr 13 do sprzedaży wyznaczono nieruchomości oznaczone numerem ewidencyjnym: 3116/2, o powierzchni 787 m2, położona przy ul. Kolejowej w Żaganiu, godzina przetargu: 10.00; oznaczona numerem ewidencyjnym 3124/10, o powierzchni 1263 m2, położona przy ul. Żelaznej w Żaganiu, godzina przetargu: 10.30; oznaczona numerem ewidencyjnym 3124/11, o powierzchni 1452 m2, położona przy ul. Żelaznej w Żaganiu, godzina przetargu: 10.30. Nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Dojazd drogą o nawierzchni bitumicznej oraz drogą o nawierzchni gruntowej, utwardzonej. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do czworoboku, powierzchnia terenu płaska. Dostęp do sieci uzbrojenia dobry – sieci znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości – w drodze dojazdowej. Na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 3116/2 znajduje się zabudowa – część drewnianej szopy, której usunięcie należeć będzie do inwestora. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, dla nieruchomości o numerze 3116/2 – funkcja oznaczona symbolem M2 – obszar budownictwa mieszkaniowego, dla nieruchomości o numerze 3124/10 i 3124/11 – funkcja oznaczona symbolem M1 – obszar budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Ceny wywoławcze wynoszą odpowiednio: 3116/2 – 55.000,00 zł; 3124/10 – 110.000,00 zł; 3124/11 – 125.000,00 zł. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się 5 sierpnia 2020 r. w podanych wyżej godzinach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15. Wadium w wysokościach wynoszących odpowiednio: 3116/2 – 5.500,00 zł; 3124/10 – 11.100,00 zł; 3124/11 – 12.500,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 31 lipca 2020 r. Ogłoszenie o przetargu można znaleźć w zakładce Przetargi Nieruchomości na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.

Przetarg nr 14 dotyczy sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerem ewidencyjnym: 3116/9, położonej przy ul. Leśnej, o pow. 926 m2, godzina przetargu: 13.00; 3128/7, położonej przy ul. Żelaznej, o pow. 872 m2, godzina przetargu: 13.30; 3130/2, położonej przy ul. Żelaznej, o pow. 716 m2, godzina przetargu: 14.00. Nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Dojazd drogą o nawierzchni bitumicznej oraz drogą o nawierzchni gruntowej, utwardzonej. Kształt nieruchomości jest regularny, zbliżony do czworoboku, powierzchnia terenu płaska. Dostęp do sieci uzbrojenia dobry, sieci znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości – w drodze dojazdowej. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczona symbolem M2 – obszar budownictwa mieszkaniowego. Ceny wywoławcze wynoszą odpowiednio: 3116/9 – 72.000 zł; 3128/7 – 69.000 zł; 3130/2 – 55.000 zł. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się 5 sierpnia 2020 r. w podanych wyżej godzinach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15. Wadium w wysokościach wynoszących odpowiednio:  3116/9 – 7.200,00 zł; 3128/7 – 6.900,00 zł; 3130/2 – 5.500,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 31 lipca 2020 r. Ogłoszenie o przetargu można znaleźć w zakładce Przetargi Nieruchomości na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.