Niestety wydłuży się termin realizacji projektu pn. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”, na który miasto pozyskało dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Przypomnijmy, że całkowita wartość projektu to 3 705 453,81 PLN, a kwota dofinansowania to 3 098 635,70 zł.

Jedno z zadań projektowych, tj. zadanie polegające na modernizacji fontann znajdujących się na terenie Parku Pałacowego w Żaganiu nie ma szczęścia do wykonawcy. Firma, która podjęła się zadania od kilku miesięcy nie wywiązuje się z zapisów zawartej umowy.  Wobec powyższego umowa ta zostanie przez miasto rozwiązana, co z kolei skutkuje koniecznością przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej na wybór nowego wykonawcy. Niestety jest to kłopotliwe, głównie z punktu widzenia otrzymanego dofinansowania i powoduje konieczność przesunięcia kolejnych etapów projektu, jak i daty jego zakończenia. Mamy nadzieję, że już wkrótce poinformujemy Państwa o kontynuacji zatrzymanych prac.

W ramach projektu przeprowadzono już prace polegające na ratowaniu pałacowych kominów grożących zawaleniem. Odtworzono dekoracje tynkarskie na ich powierzchniach i scalając kolorystykę remontowanych elementów z pozostałymi, wykonanymi już kominami. Naprawiono również elementy elewacji – poddano je pracom konserwatorsko-restauratorskim tj. dezynfekcji biobójczej, strukturalnemu wzmocnieniu osłabionych partii tynków i dekoracji sztukatorskich, podklejeniu i umocowaniu odspojonych i popękanych fragmentów detali sztukatorskich oraz uzupełnieniu i rekonstrukcji rzeźbiarskiej zniszczonych elementów detalu architektonicznego.

Kolejnym ważnym elementem projektu, z punktu widzenia tworzenia innowacyjnego produktu kulturalno-turystycznego, o jakim mowa w naszym wniosku, jest opracowanie i zakup nowoczesnych aplikacji i wyposażenia TIK, m.in. zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji – kodów kreskowych pozwalających na zapisanie dużej ilości danych. To zadanie będzie kontynuowane po zakończeniu części inwestycyjnej.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego.