Burmistrz Miasta Żagań ogłosił kolejne przetargi na nieruchomości. Wśród nich znajdują się działki pod zabudowę jednorodzinną zlokalizowane przy ul. Długosza, tereny inwestycyjne w Strefie Asnyka oraz teren położony w centrum miasta przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Działki budowlane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną można nabyć w ramach przetargu, który dotyczy sprzedaży nieruchomości oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi:

  • 1355/93, o pow. 0,0923 ha (przetarg 06.10.2020 r. o godz. 9.00, cena wywoławcza 73.000,00 zł),
  • 1355/94, o pow. 0,0896 ha (przetarg 06.10.2020 r. o godz. 9.30, cena wywoławcza 71.000,00 zł),
  • 1355/100, o pow. 0,1301 ha (przetarg 06.10.2020 r. o godz. 10.00, cena wywoławcza 104.000,00 zł),
  • 1355/101, o pow. 0,1302 ha (przetarg 06.10.2020 r. o godz. 10.30, cena wywoławcza 104.000,00 zł),
  • 1355/102, o pow. 0,1397 ha (przetarg 06.10.2020 r. o godz. 11.00, cena wywoławcza 107.000,00 zł),
  • 1355/103, o pow. 0,1749 ha (przetarg 06.10.2020 r. o godz. 11.30, cena wywoławcza 115.000,00 zł).

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej, utwardzonej betonowej oraz drogą o nawierzchni gruntowej wydzieloną geodezyjnie. Nieruchomości położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w średniej odległości od centrów handlowo – usługowych. Dostęp do sieci wodnej i kanalizacyjnej. Pozostałe sieci znajdują się w sąsiednich ulicach – dostępność do sieci jest dobra. Kształt nieruchomości regularny. Powierzchnia nieruchomości jest płaska, nieogrodzona, zadrzewiona i zakrzewiona. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczona symbolem 4 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Brak obciążeń i zobowiązań ciążących na nieruchomościach.

Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych wyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadia w wysokości: 1355/93 – 7.300,00 zł, 1355/94 – 7.100,00 zł, 1355/100 – 10.400,00 zł, 1355/101 – 10.400,00 zł, 1355/102 – 10.700,00 zł, 1355/103 – 11.500,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Banku Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 2 października 2020 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 10 08.

W ramach przetargu numer 6 na sprzedaż wyznaczono niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem ewidencyjnym 1122, o powierzchni 0,2741 ha położoną w kwartale ulic Długiej, Brackiej i Keplera. Nieruchomość znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej – wszelkie prace inwestorskie wymagają uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. Powierzchnia terenu jest płaska. Dostęp do nieruchomości z ulic Długiej, Brackiej i Keplera – wymaga uzgodnienia i wykonania bezpośrednich zjazdów. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, budynki użyteczności publicznej oraz skwery i tereny zielone. Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr LVIII/92/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 19 października 2018 r. i oznaczona jest symbolem MS3, oznaczającego tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Przetarg odbędzie się 17 listopada 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna) Cena wywoławcza wynosi 950.000,00 zł, wadium w wysokości 95.000,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 13 listopada 2020 r. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1008, lub na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.

W ramach przetargu numer 1 do sprzedaży trafią dwie nieruchomości mieszczące się w Strefie Asnyka. Pierwsza z nich o numerze ewidencyjnym 1301/2 i powierzchni 0,0270 ha przeznaczona jest pod tereny ciągów komunikacji wewnętrznej. Cena wywoławcza wynosi 8.700,00 zł (wadium 1.740,00 zł), przetarg odbędzie się 6 października o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (pokój nr 4).

Drugą ze sprzedawanych nieruchomości w ramach przetargu numer 1 jest teren inwestycyjny o numerze ewidencyjnym 1996/4 i powierzchni wynoszącej 0,1446 ha położony przy ul. Asnyka. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – składową. Dla nowej zabudowy usługowej dopuszczalna jest wysokość budynków nie większa niż 10 m, natomiast powierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią dróg, placów i parkingów nie może być większa niż 75% powierzchni działki. Cena wywoławcza wynosi 52.000,00 zł (wadium 5.200,00 zł), przetarg odbędzie się 6 października o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (pokój nr 4). Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1008, lub na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.

 

Przetarg numer 2 obejmuje sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lotników Alianckich w Żaganiu (okolice sklepu PSB Mrówka). Działka oznaczona jest numerem ewidencyjnym 2348/17 i ma 0,2007 ha powierzchni. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań pozwala na tym terenie na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, budynków mieszkalnych, mieszkalno–usługowych i usługowych oraz z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. Ponadto dopuszcza lokalizację w postaci funkcji uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleni urządzonej, a także dróg i parkingów. Cena wywoławcza wynosi 166.000,00 zł (wadium 16.600,00 zł), przetarg odbędzie się 6 października o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (pokój nr 4).

W ramach przetargu numer 4 można stać się właścicielem terenu inwestycyjnego o numerze ewidencyjnym 1965/24 i powierzchni wynoszącej 1,30 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w Strefie Asnyka w Żaganiu, w pobliżu obwodnicy miejskiej (DK 12) oraz firmy Kietzmann Coatings Sp. z o.o. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – produkcyjną. Wielkość powierzchni zabudowy nie może wynosić więcej niż 70% pow. działki, natomiast wysokość zabudowy może liczyć maksymalnie dwie kondygnacje (nieprzekraczające w sumie 15 m). Dopuszczalna szerokość elewacji frontowej od 10 do 120 m. Cena wywoławcza wynosi 466.000,00 zł (wadium 46.600,00 zł), przetarg odbędzie się 17 listopada o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (pokój nr 4). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 10 08.

W ramach przetargu numer 5 możliwe jest nabycie największej nieruchomości zlokalizowanej w przemysłowej Strefie Asnyka w Żaganiu. Teren składa się z działek o numerach ewidencyjnych: 1982/15, 1304/13, 1304/14, 1305/6, 1305/10, 1974/7, 1975/16 i obejmuje powierzchnię wynoszącą aż 2,997 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – produkcyjną. Wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70% pow. działki. Dopuszczalna wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, jednak nieprzekraczająca 15 m. Szerokość elewacji frontowej od 10 do 120 m. Cena wywoławcza wynosi 1.080.000,00 zł (wadium 108.000,00 zł), przetarg odbędzie się 17 listopada o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (pokój nr 4). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 10 08.