Mamy powracające na rynek pracy zapraszamy do udziału w programie Fundacji Przedsiębiorczość oraz żłobka “Chatka Puchatka”. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu utworzone zostanie dodatkowych 10 miejsc w żłobku dla  dzieci kobiet z miasta i gminy wiejskiej Żagań, które powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka. Dzięki projektowi dla 10 kobiet zostanie zorganizowana opieka i sfinansowane koszty opieki nad dziećmi do lat 3 w nowym oddziale żłobka Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak przez okres 22 miesięcy.
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety z miasta i gminy wiejskiej Żagań, sprawujące opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia, które chcą skorzystać ze wsparcia polegającego na objęciu opieką dziecka w żłobku i zobowiążą się do powrotu na rynek pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.
Osoby o których mowa, muszą spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
– osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (5 K)
– osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim uznawane są za pracujące). Dodatkowo osoby przebywające na urlopie wychowawczym, które jednocześnie pracują (nawet w niepełnym wymiarze czasu) również uznawane są za pracujące (5K)
Rekrutacja do projektu będzie trwała od 2 do 30 listopada 2020 r.
Dokumenty rekrutacyjne, należy składać zgodnie z zapisami w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Dokumenty dostępne są do pobrania w Biurze Projektu, Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary w Żłobku w Żaganiu przy ul. Skarbowej 9, 68-100 oraz na stronie internetowej www.chatkapuchatka.info, www.fundacja.zary.pl
Zgłoszenia rekrutacyjne przyjmowane są w godz. 7.00 – 15.00 od 02.11.2020 do 30.11.2020r. w biurze Projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary, lub w żłobku w Żaganiu przy ul. Skarbowej 9. Komplet dokumentów można również wysłać mailowo na adres: condchatkapuchatkazagan@wp.pl
Więcej informacji
Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary
www.chatkapuchatka.info
tel. 536 929 551
Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
www.fundacja.zary.pl
tel. 533 322 618

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3