Zarządzeniem nr 330/2020 Burmistrz Miasta Żagań 7 grudnia 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”.

Zarządzenie nr 330/2020

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania