Burmistrz Miasta Żagań ogłasza konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną posesji domku rodzinnego, wspólnoty mieszkaniowej, balkonu oraz witryny sklepowej.

Zwycięzców w obradach niejawnych wyłoni Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– oryginalność pomysłu,
– technikę wykonania,
– estetykę,
– ogólną prezencję.

Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie na formularzu zgłoszenia.
Wypełnione i podpisane zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną na adres: k.boryna@um.zagan.pl lub złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 lutego 2021 roku.

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni i powiadomieni najpóźniej do 25.02.2021 r.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej miasta Żagań www.urzadmiasta.zagan.pl.

W kategorii „posesja domku rodzinnego” przyznana zostanie nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł, „witryna sklepowa” do 350 zł, „balkon” do 300 zł, „wspólnota mieszkaniowa” do 400 zł.

Regulamin Konkursu dostępny jest w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Żagań.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Żagań.