30 grudnia 2020 roku Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął dwa otwarte konkursy ofert. Zarządzeniem nr 366/2020 zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegające na prowadzeniu świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom powierzono:

l.p. Nazwa organizacji Kwota przyznana
1. Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP  w Żaganiu 40.000 zł
2 PZ CARITAS Parafii p.w. św. Józefa w Żaganiu 40.000 zł
RAZEM: 80.000 zł

 

Zarządzeniem nr 365/2020 rozstrzygnięto natomiast drugie z zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegające na prowadzeniu Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań. Do realizacji tego zadania na rok 2021 wybrano Żagańskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Promyk” i przyznano dotację na sfinansowanie realizacji zadania w kwocie 34.000 zł.

Zarządzenie 365/2020

Zarządzenie 366/2020