Edukacja

Informujemy, że w tym roku postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rozpocznie się już 1 marca 2021 roku, a do klasy I szkoły podstawowej 22 marca 2021 roku.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 1. Do miejskich przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Żagań. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żagań o statusie miejskim mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest ,,WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ składany do dyrektora wybranej placówki, a pod jego nieobecność do upoważnionej osoby w terminie od 1 marca do 26 marca 2021 r.
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat (skończone 2,5 roku) do 6 lat.
 4. Rodzice składają wniosek w jednym, najbardziej preferowanym przez siebie przedszkolu. We wniosku określa się pozostałe dwa wybrane przedszkola lub oddziału przedszkolne
  w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
 5. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. na rok szkolny 2021/2022 w okresie od 22 do 28 lutego 2021 r.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 2 lipca 2021 roku.

 

Lp. Kryteria Liczba punktów
Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Wielodzietność rodziny kandydata  Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

 

 

2. Niepełnosprawność kandydata 
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
Kryteria samorządowe – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Dziecko, którego oboje rodzice, prawni opiekunowie pracują lub uczą się w systemie 10
2. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola 8
3. Dogodne względem miejsca zamieszkania dziecka położenie przedszkola 6
4. Dziecko, którego tylko jedno z dwojga rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym 4
5. Dogodne względem miejsca pracy przynajmniej jednego z rodziców położenie przedszkola 2

 

 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.),
 • prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim na rok szkolny 2021/2022.

Lp.  

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. 2. 3. 4.
 

1.

Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają pisemną deklarację od 22.02.2021 r.

do 28.02.2021 r.

 
 

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2021 r.

do 26.03.2021 r.

od 07.06.2021 r.

do 11.06.2021 r.

 

 

 

 

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe od 29.03.2021 r.

do 07.04.2021 r.

od 14.06.2021 r.

do 18.06.2021 r.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 16.04.2021 r. do 22.06.2021 r.
 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 20.04.2021 r.

do 26.04.2021 r.

od 23.06.2021 r.

do 29.06.2021 r.

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 07.05.2021 r. do 02.07.2021 r.

 

ZASADY REKRUTACJI DO I KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są na podstawie zgłoszenia (wniosku) rodzica z urzędu (szkoła obwodowa) lub po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (spoza obwodu). Każda ze szkół posiada własne wnioski o przyjęcie do placówki.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Kryteria stosowane w trakcie takiego postępowania są następujące:

Kryteria Liczba punktów
1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata 20
2. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego/ przedszkola przy danej szkole podstawowej 10
3. Miejsce pracy rodzica/ opiekuna kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 5
4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni wspierający rodziców/opiekunów w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki 5
5. Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 5
6. Kandydat objęty jest pieczą zastępczą 5
 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych
 • w przypadku kryteriów 1 i 2 – pisemne oświadczenie rodzica/ opiekuna,
 • w przypadku kryterium 3 – zaświadczenie o zatrudnieniu (z ostatniego miesiąca),
 • w przypadku kryteriów 4 – pisemne oświadczenie rodzica/ opiekuna,
 • w przypadku kryterium 5 – kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora lub zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta,
 • w przypadku kryterium 6 – kopia postanowienia sądu o objęciu kandydata pieczą zastępczą.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim na rok szkolny 2021/2022.

Lp. Rodzaj czynności Termin                            w postępowaniu rekrutacyjnym Termin                            w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 22.03.2021 r.

do 06.04.2021 r.

od 17.05.2021 r.

do 21.05.2021 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej  czynności, wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe od 07.04.2021 r.

do 23.04.2021 r.

od 24.05.2021 r.

do 28.05.2021 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 30.04.2021 r. do 04.06.2021 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 04.05.2021 r.

do 11.05.2021 r.

od 07.06.2021 r.

do 18.06.2021 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 14.05.2021 r. do 02.07.2021 r.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do miejskiego przedszkola

Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Deklaracja na rok 2021/2022